Criteria voor aanvraag van subsidie

De zogenaamde activiteitensubsidie bestaat uit een financiële ondersteuning van (nieuwe of vernieuwende) activiteiten van een vereniging. De activiteit dient a priori bij te dragen aan het studeerklimaat op de faculteit of opleiding. Hierbij moet gedacht worden aan bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld:

 • Oprichtingskosten van de vereniging of van een stichting, te weten notariskosten en de kosten van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Congressen, symposia of conferenties;
 • Beleidsdagen voor facultaire studentengroeperingen;
 • Studiereizen.

Zes criteria

De vereisten waaraan een vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:

 1. Voor tegemoetkoming in de oprichtingskosten moet de vereniging in (her)oprichtingsfase zijn. Dit betekent maximaal zes maanden voor oprichting tot een jaar na oprichting.
 2. Een studie-inhoudelijke activiteit moet ófwel voor de vereniging nieuw (vernieuwend) zijn, ófwel moeilijk te financieren zijn. Dit laatste moet worden aangetoond door middel van een begroting. Hierbij zal in belangrijke mate gelet worden op de werkelijke studie-inhoudelijke (vakinhoudelijke) aard van de activiteit.
 3. De vereniging moet een duidelijke binding hebben met één of meerdere faculteiten of opleidingen in Utrecht.
 4. De vereniging moet tenminste 25 leden. Indien dit niet het geval is, wordt een duidelijke uitleg van de situatie gewenst.
 5. De vereniging moet lid zijn of worden van het OOFU. Dit betekent dat de contributie voor het OOFU vóór 1 april moet zijn voldaan (met uitzondering voor verenigingen in oprichting).
 6. Sub-, onderverenigingen en disputen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wijze van aanvraag

Een subsidieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het OOFU-bestuur. De aanvraag moet volgens de volgende richtlijnen gemaakt zijn:

 • Het aanvragen van subsidie.

  Om het verwerken van de subsidieaanvragen voor OOFU zo eenvoudig mogelijk te maken, willen we je vriendelijk verzoeken bovenaan de aanvraag een lijstje te maken met de punten die hieronder genoemd staan. Eventuele verdere tekst en uitleg, plaatjes, aanbevelingen, liefdesbetuigingen en andere zaken die om meer ruimte vragen, kan je dan onder dat lijstje kwijt. Dit maakt het werk voor OOFU een stuk overzichtelijker. Let erop: het aanvragen van subsidie is nu niet hetzelfde als het invullen van een lijstje! Aanvragen zonder verdere tekst en uitleg worden niet beoordeeld. Zet er dus een toelichting onder en voeg een begroting bij.

  Wat je altijd bovenaan moet zetten:

 • De naam van de vereniging
 • Wat voor activiteit
 • De datum van de aanvraag
 • De datum van de activiteit
 • Het aantal deelnemers aan de activiteit
 • De eigen bijdrage van de deelnemers
 • De bijdrage van de vereniging
 • Het gevraagde aantal euro’s subsidiegeld
 • Bij een reis:

 • De bestemming van de reis
 • Het aantal dagen dat de reis duurt (inclusief reisdagen)
 • Het aantal studie-inhoudelijke activiteiten
 • Bij een symposium:

 • De duur van het symposium
 • Het aantal lezingen
 • Het aantal workshops
 • Bij andere activiteiten:

 • Duur van de activiteit
 • Een voorbeeld: Studievereniging Hoera! wil een buitenlandse reis organiseren en daarvoor 250 euro subsidie bij OOFU vragen. De subsidieaanvraag begint dan als volgt:

 • Naam: studievereniging Hoera!
 • Activiteit: hele verre buitenlandse reis
 • Datum aanvraag: 12 november 2007
 • Datum activiteit: 20 december 2008
 • Aantal deelnemers: 28
 • Eigen bijdrage deelnemers: €200,-
 • Bijdrage van de vereniging: €900,-
 • Gevraagde subsidie: €250,-
 • Bestemming van de reis: Verweggistan
 • Aantal dagen: 8
 • Aantal studie-inhoudelijke activiteiten: 12
 • En onder dit lijstje staat dan natuurlijk een toelichting en bijgevoegd is de begroting.

Een aanvraag voor subsidie dient maximaal zes maanden voor of zes maanden na de activiteit bij het OOFU-bestuur ingediend te zijn. In beginsel worden maximaal twee subsidieaanvragen per academisch jaar per vereniging toegewezen.

Toekenning subsidie

Een aanvraag die voldoet aan de bovengenoemde criteria kan gehonoreerd worden met een subsidie van ten hoogste 25% van de totale begroting, met een maximum van € 250,00.
Toekenning en vaststelling van een subsidiebedrag voor een activiteit geschiedt op besluit van het bestuur van het OOFU. Men kan geen rechten ontlenen aan boven-staande criteria.

Afhandeling van de subsidieaanvraag

Is je activiteit geweest en wil je je geld innen, dan stuur je binnen 6 maanden na de activiteit per post op:

 • Een afrekening van de activiteit
 • Een verslag van de activiteit
 • Een begeleidend schrijven om de afrekening toe te lichten waar nodig

Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid zet je hier bovenaan het lijstje dat je ook hebt gemaakt bij de aanvraag van je subsidie. Heb je niet een dergelijk lijstje gemaakt? Doe het dan alsnog even. Ook hier geldt: het invullen van een lijstje is niet genoeg! Brieven voor afhandeling van de subsidieaanvraag worden niet beoordeeld als er geen toelichting, verslag en afrekening bij staan.