Stichting OOFU

Het OOFU staat voor Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht. Aan dit overlegorgaan kunnen alle faculteits– en studieverenigingen van Utrecht deelnemen.

Het OOFU wordt geleid door een bestuur, bestaande uit zowel bestuursleden als oud-bestuursleden van verschillende studieverenigingen.

De functie van het OOFU is voornamelijk informatief en ondersteunend. Tijdens het overleg OOFU-Raad worden zaken besproken die meerdere verenigingen bezig houden. Bijvoorbeeld gewijzigde universitaire regelingen, overheidsbeleid, het beurzensysteem enzovoort.

Het bestuur van het OOFU fungeert als klankbord voor haar leden en zij staat in contact met de van de Universiteit Utrecht.

Als meerdere verenigingen van het OOFU vragen hebben of behoefte hebben aan informatie, dan kan het OOFU-bestuur zorgen dat hieraan tegemoet wordt gekomen.

Bij problemen die spelen bij meerdere verenigingen heeft het OOFU-bestuur een coördinerende taak. Zij probeert het probleem in kaart te brengen en het voortouw te nemen bij de belangenbehartiging.

Het OOFU houdt zich behalve met informatievoorziening en belangenbehartiging, ook bezig met het verstrekken van subsidies aan studieverenigingen. Deze subsidie is bedoeld voor verenigingsactiviteiten met een studie-inhoudelijk karakter.